Danh sách dự thi chuẩn đầu ra Tin học ứng dụng CNTT cơ bản ngày 19/11/2023 tại cơ sở Lĩnh Nam, Hà Nội

DANH SÁCH DỰ THI CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 

Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học thông báo Danh sách dự thi chuẩn đầu ra Tin học ứng dụng CNTT cơ bản, ngày 19/11/2023 tại cơ sở Lĩnh Nam, Hà Nội. Nội dung chi tiết SV xem trong tệp đính kèm.Tập tin đính kèm