THÔNG BÁO CÁC LỚP HỌC PHẦN ĐƯỢC MỞ VÀ CHƯA ĐƯỢC MỞ TRONG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

Thực hiện thông báo số 856/TB-ĐHKTKTCN, ngày 25/9/2023 v/v tổ chức các lớp học lại, học cải thiện điểm học kỳ 1 năm học 2023-2024. Phòng Đào tạo thông báo danh sách các lớp học phần được mở và các lớp học phần chưa được mở (Danh sách chi tiết xem trong tệp đính kèm).

Đối với các lớp học phần chưa được mở (Lớp dưới 10 người) SV có nhu cầu học mời SV đăng ký học theo đường link sau, thời gian đăng ký hết ngày 06/10/2023.

Link đăng ký mở  lớp và cam kết đối với các lớp học phần chưa được mở  https://forms.gle/WhU2Du72YUKHAms8A

Các lớp học phần được mở và chưa được mở SV xem trong tệp đính kèmTập tin đính kèm

Tải về ----- Xem: Học phần Cam Kết Học Lại Học Cải Thiện_Kỳ1_23_24.xlsTải về