Thông bảo lịch học các lớp Kỹ năng mềm trong học kỳ phụ năm học 2022-2023

THÔNG BÁO LỊCH HỌC CÁC LỚP KỸ NĂNG MỀM TRONG HỌC KỲ PHỤ NĂM HỌC 2022-2023

Phòng Đào tạo thông báo lịch học các lớp Kỹ năng mềm trong học kỳ phụ  năm học 2022-2023 kèm theo danh sách sinh viên đã đăng ký học lại, học cải thiện. Nội dung chi tiết SV xem trong tệp đính kèm.Tập tin đính kèm

Tải về ----- Xem: Tổng hợp - Các lớp Kỹ năng - Hockyphu_2022-2023.xlsTải về