Thông báo số 1074a / TB-ĐHKTKTCN ngày 21.11.2023 về việc tổ chức thi kết thúc học phần tiếng Anh 2, 3 học kỳ I năm học 2023 -2024 cho sinh viên đại học chính quy khóa 14, 15, 16 Trường Đại học KT-KT Công nghiệp

Thông báo số 1074a / TB-ĐHKTKTCN ngày 21.11.2023 về việc tổ chức thi kết thúc học phần tiếng Anh 2, 3 học kỳ I năm học 2023 -2024 cho sinh viên đại học chính quy khóa 14, 15, 16 Trường Đại học KT-KT Công nghiệp.

Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèmTập tin đính kèm

Tải về ----- Xem: Thông báo số 1074a TB-DHKTKTCN.pdf Tải về ----- Xem: Thông báo số 1074a TB-DHKTKTCN.pdf