Thông báo v/v tồ chức thi kết thúc học phần đối với hệ đào tạo từ xa cho SV K16A1 (học kỳ III), K17A1 (học kỳ II), K17A2 (học kỳ I) năm học 2022-2023.

Media/2_SVUNETI/FolderFunc/202309/Images/tb836-thi-hoc-phan-dhtx-1-20230919075537-e.gif
Media/2_SVUNETI/FolderFunc/202309/Images/tb836-thi-hoc-phan-dhtx-2-20230919075537-e.gif

Học viên xem hướng dẫn và kế hoạch chi tiết trong file phụ lục đính kèmTập tin đính kèm